Quick
Booking

会议厅 剧院式 教室式 U型 宴会式 尺寸
Saraswati 200 份 100 份 80 份 100 份 228 米2
Savitri 30 份 36 份 25 份 20 份 60 米2
Saraswati 20 份 36 份 20 份 20 份 56 米2

Meeting Rate Inclusion

1高射投影机和后屏幕投影机, 1 白板, 2 麦克风, 写纸盒笔, 矿泉水,薄荷,音响设备, 室内花园,台阶

会议厅 剧院式 教室式 U型 宴会式 尺寸
Rose Ball 200 份 110 份 50 份 80 份 192 m²
Kenanga 75 份 50 份 25 份 32 份 82 m²
Melati 75 份 50 份 25 份 32 份 82 m²

Meeting Rate Inclusion

1高射投影机和后屏幕投影机, 1 白板, 2 麦克风, 写纸盒笔, 矿泉水,薄荷,音响设备, 室内花园,台阶